?>

Звернення

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви та скарги, оформлені згідно з чинним законодавством.
Відповідно до ст.5 Закону України “Про звернення громадян”, письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.
До письмових звернень відносяться також електронні звернення, які можна надіслати до ТОВ «ФК «Позика» через форму зворотного зв’язку на сайті http://fkpozyka.com.ua/, з використанням засобів електронного зв’язку, на електронну адресу: [email protected] або за допомогою засобів поштового зв’язку (04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера Б).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.
Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Права та свободи людини й громадянина закріплені в основоположному нормативно-правовому акті держави — Конституції України.

Частина 2 статті 3 Конституції  України зазначає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Не виключенням є і забезпечення державою механізму захисту прав споживачів фінансових послуг, що визначений у наступних нормативно-правових актах – Законах  України:

  • “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
  • “Про споживче кредитування”;
  • “Про захист прав споживачів”.

З офіційною та чинною редакцію наведеного законодавства Ви можете ознайоми на офіційному порталі Верховної Ради України за посиланням: https://rada.gov.ua/

Для Вашої зручності подальшого сприйняття інформації, пропонуємо ознайомитись із загальними визначеннями категорій, що надаються вищезазначеним законодавством України:

послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

споживач фінансових послуг — фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;

клієнт — фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа — підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу.

 

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань стосовно послуг, що надаються Фінансовою компанією (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг мають право звертатись безпосередньо до Фінансової компанії особисто або шляхом направлення належним чином оформленого офіційного звернення за місцем надання послуг (04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера Б).

Повідомляємо, що з 1 липня 2020 року контролюючим органом Фінансової компанії є Національний Банк України (посилання на офіційний веб-портал: https://bank.gov.ua/).

Кожний споживач фінансових послуг, якщо вважає що його права порушуються, може скористатись визначеним статтею 55 Конституції України правом на захист своїх інтересів, шляхом звернення до суду.

Споживач фінансових послуг може подати/направити звернення до Національного банку України (НБУ). НБУ має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Спеціальний підрозділ, який цим опікується, – “Управління захисту прав споживачів фінансових послуг”.  Споживачі фінансових послуг мають змогу ознайомитися із повноваженнями Управління захисту прав споживачів фінансових послуг та подати звернення на сторінці офіційного інтернет – представництва НБУ в розділі «Захист прав споживачів» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Споживач може звернутися до НБУ шляхом:

  • телефоного  звернення за номером 0-800-505-240;
  • електронного звенення на ел.пошту [email protected]
  • за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals;
  • листом разом з відповідними документами на адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.